CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)

Last update:

Contact - CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)

ẤP AN HẢI XÃ LỘC AN HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, 442/1/35B5 BÌNH GIÃ PHƯỜNG NGUYỄN AN NINH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
VŨNG TÀU 794670

Viet Nam

Latest products added

Frozen Single Skin Octopus Whole Cleaned

Frozen Single Skin Octopus Whole Cleaned

Legal information - CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)

Year established
Activity
VAT no 3502385084
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? VN1760024

Presentation - CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)
 

1 product - CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)

Location -  CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)

General Information -  CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)

Import area

Worldwide

Export area

Worldwide

Executives - CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III) Buy the executives list from the same business

TRẦN LÊ TƯỜNG VY

Sales Assistant

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Activities -  CTY CP CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THÚY SẢN TỈNH BRVT (XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK III)

Producer Distributor Service provider